Pro Growth Consulting Oy

Kasvuyrityksen johtamiskoulutuksesta työkaluja arkeen

Anu Passi-Rauste, HeadAI Oy, on ollut mukana Kasvun johtaminen -koulutusohjelmassa, joka on kirjoitushetkellä meneillään yli puolessa välissä. Koulutusohjelma on suunnattu kasvuyritysten johtamisen tueksi ja päättyy maaliskuussa 2024.

Anu Passi-Rauste, HeadAI OY

Anu vastaa HeadAI Oy:ssä liiketoiminnan kehittämisestä, asiakkuuksista ja niihin liittyvien systeemien ja kokonaisuuksien rakentamisesta ja hallinnasta. Hänen roolissaan työlautanen täyttyy nopeasti moninaisista rutinoituneista käytännön tehtävistä, ja hän halusi lähteä haastamaan itseään sekä yritystä uudenlaisilla ajattelu- ja toimintamalleilla.

Täysipäiväinen opiskelu ei kuitenkaan soveltunut kiireiseen arkeen, joten Kasvun johtaminen -ohjelma tarjosi houkuttelevan vaihtoehdon. Puolipäiväiset koulutukset kerran kuussa ja vahva suuntaus kasvua tavoitteleville yrityksille vastasivat Anun ja HeadAI:n tavoitteisiin, joten Anu liittyi mukaan koulutusohjelmaan.

Johtajuuden kehitys kasvuyrityksessä

Kasvuyritysten johtamiskoulutus mahdollisti osallistujille syventymisen johtajuuden tärkeisiin aiheisiin, kuten kasvustrategian laatimiseen, henkilöstön kehittämiseen, asiakkuuksiin ja myyntiin. ”Koska olemme kasvuyritys, niin saan omassa työssäni toimia kaikkien näiden aiheiden äärellä” muistuttaa Anu. Hän onkin kokenut, että Kasvun johtaminen -ohjelma on antanut laajaa osaamista eri teemoista, aina markkinoinnista prosessien johtamiseen. Tämä vastaa hyvin kasvavan yrityksen johtoryhmän tarpeita.

”Näyttötehtäviin kirjaan, mitä minä aion tehdä ja minkälaisessa arjen tekemisessä näytän, että sovellan jotakin opitusta.”

Osana johtamiskoulutusta osallistujat suorittavat myös johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Tutkinnon näyttötehtävät tulevat tehtyä ohjelman aikana konkreettisin tehtävin, joissa osallistujat pohtivat, miten soveltavat opittuja asioita käytännön työtehtävissään. Koulutus on mahdollistanut pysähtymisen miettimään, miten niitä tällä hetkellä arjessa tehdään. Juuri tämä pysähtyminen, sekä ryhmän yhteiset antoisat keskustelut ovat kirkastaneet Anulle suuntaa tulevaisuuden kehitystavoitteille.

Johtamistaitojen hienosäätöä työkalujen avulla

Johtamiskoulutuksen suurin anti oli keskeisimpien kehitystoimenpiteiden tunnistaminen ja niiden priorisointi, joka loi erinomaisen lähtökohdan yrityksen ja henkilökohtaisen kehittymisen suunnittelulle. Lukuisat työkalut ja lisämateriaalit tarjosivat vankan perustan osallistujien osaamisen jatkuvalle kehittämiselle myös koulutuksen päätyttyä. Anu kertoo saaneensa hyviä lisämateriaaleja ja kirjallisuusvinkkejä, joihin hän aikoo palata kevään mittaan.

”Koulutuksen aikana on rakennettu työkalupakkia ja nyt alkaa syvempi opittujen asioiden käyttöönotto, kokeileminen ja yhteistyö tiimin ja yrityksen kanssa. Tavoite on saada aikaan kehittymistä, struktuuria ja toimintamalleja.”

Erityisesti omiin johtamisen taitoihin keskittyvä GraL-työkalu kirkasti Anun mielikuvaa omasta osaamisestaan ja kehityksen kaarestaan. GraL-arviointi antoi konkreettista tilannekuvaa oman johtajuuden kokonaistilasta sekä siitä, mihin suuntaan omaa osaamista on hyvä lähteä kehittämään.” Palaute ja keskustelut tiimiläisten kanssa antoivat näkyvyyttä omiin vahvuuksiin ja kehityskohtiin” tiivistää Anu.

GraL eli Growth and leadership –arviointi toteutetaan keräämällä arvioitavan kanssa työskentelevien arvioita annetuista väittämistä, jotka käsittelevät erilaisia johtamisosaamisen osa-alueita. Parhaimmillaan GraL arvioinnissa saadaan huomioitua muun muassa esihenkilöiden, kollegoiden, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden näkemykset, joista syntyy luotettava arvio arvioitavan johtamisosaamisen vahvuuksista ja kehityskohteista.

Mentorointi ja verkostoituminen kasvuyrityksen kulmakivinä

Koulutusporukassa rakentui vahva yhteishenki ja avoin ilmapiiri, joka on luonut mahdollisuuden keskustelevaan vuorovaikutukseen. Keskustelut ja tapaamisen kasvokkain koettiinkin ryhmässä niin antoisiksi, että lähipäivien määrää lisättiin heti ohjelman aloituksen jälkeen. ”Koulutusporukassa on ihmisiä, jotka ovat halukkaita kehittämään itseään sekä jakamaan oppimistaan” tiivistää Anu.

Kasvun johtaminen -ohjelman aikana osallistujien kehittymistä tuki mentori koko koulutusohjelman ajan. Anu löysi mentorin omasta verkostostaan, mikä mahdollisti avoimen ja luottamuksellinen keskustelun ohjelman edetessä. Yhdessä mentorin ja muiden osallistujien kanssa Anulle on muodostunut entistä laajempi verkosto, joka tukee oppimista ja tarjoaa arvokkaita näkökulmia käsiteltyihin teemoihin.

Koulutuksen oppien vieminen käytäntöön

Koulutusohjelman työkalut ja näkökulmat johtajuuden eri teemoihin ovat antaneet osallistujille runsaasti pureskeltavaa. Anu kuitenkin korostaa, että oma oppiminen ja opitun soveltaminen käytäntöön on osallistujan omalla vastuulla. Lukuisten työkalujen joukosta osallistujat voivat poimia käytäntöön ne, jotka istuvat omaan työhönsä ja omiin tarpeisiin parhaiten. Samoin koulutuspäivissä jaettavaan materiaaliin voi itse aktiivisesti syventyä koulutuksen edetessä ja jälkikäteen.

Koulutuksen lähestyessä loppuaan, Anu hahmottelee, että hänen tehtävänään onkin integroida tarpeellisimmat työkalut ja oppimat asiat käytännön työtehtäviinsä, jotta saa yhdessä tiiminsä kanssa edistettyä tulevia kehitysaskelia kohti asetettuja tavoitteita.

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan Kasvun johtaminen -koulutukseen tarkemmin. Ilmoittautuminen keväällä 2024 alkavaan koulutusohjelmaan on käynnissä.